fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yomioang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jom.i.ˈo.aŋ
'ìnglìsì: chalice plant
Pseudocenia rosea
aysna'o: flora
tsim: forum.learnnavi.org (14 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yomioang DU dual / dual numbers
pxe·yomioang TRI trial / trial number
ay·yomioang PL plural
fì·yomioang DEM these {noun} (singular)
fay·yomioang DEM PL these {noun plural}
tsa·yomioang DEM that {noun} (singular)
tsay·yomioang DEM PL those {noun] (plural)