fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

stawmtswo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈstawm.͡tswo
'ìnglìsì: hearing
sense of hearing
tsim: 27 Nov 2012
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·stawmtswo DU dual / dual numbers
pxe·stawmtswo TRI trial / trial number
ay·stawmtswo PL plural
fì·stawmtswo DEM these {noun} (singular)
fay·stawmtswo DEM PL these {noun plural}
tsa·stawmtswo DEM that {noun} (singular)
tsay·stawmtswo DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

pam sound
noise
stawm hear
tìng mikyun listen
yune listen to