fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pam
'ìnglìsì: sound
noise
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fam DU dual / dual numbers
pxe·fam TRI trial / trial number
ay·fam PL plural
fì·pam DEM these {noun} (singular)
fay·fam DEM PL these {noun plural}
tsa·pam DEM that {noun} (singular)
tsay·fam DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

stawm hear
stawmtswo hearing
sense of hearing
yune listen to
tìng mikyun listen