fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hìmtxew (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hɪm.ˈtʼɛwplumps/93ffe05a-198c-4389-a63b-a11d5536be44.mp3
'ìnglìsì: minimum
tsim: (31 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hìmtxew DU dual / dual numbers
pxe·hìmtxew TRI trial / trial number
ay·hìmtxew PL plural
fì·hìmtxew DEM these {noun} (singular)
fay·hìmtxew DEM PL these {noun plural}
tsa·hìmtxew DEM that {noun} (singular)
tsay·hìmtxew DEM PL those {noun] (plural)