fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hìmtxan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hɪm.ˈtʼan plumps/ea08659b-c236-45e3-9ab8-0f049f276e94.mp3
'ìnglìsì: amount
tsim: Frommer (14. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hìmtxan DU dual / dual numbers
pxe·hìmtxan TRI trial / trial number
ay·hìmtxan PL plural
fì·hìmtxan DEM these {noun} (singular)
fay·hìmtxan DEM PL these {noun plural}
tsa·hìmtxan DEM that {noun} (singular)
tsay·hìmtxan DEM PL those {noun] (plural)