fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fe'ran (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfɛʔ.ɾanplumps/e1c3176f-3e6b-461d-a06d-457d0fe88267.mp3
'ìnglìsì: flawed nature
something ill-conceived
something inherently defective
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fe'ran DU dual / dual numbers
pxe·fe'ran TRI trial / trial number
ay·fe'ran PL plural
fì·fe'ran DEM these {noun} (singular)
fay·fe'ran DEM PL these {noun plural}
tsa·fe'ran DEM that {noun} (singular)
tsay·fe'ran DEM PL those {noun] (plural)