fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fe'ranvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfɛʔ.ɾan.vi
'ìnglìsì: blemish
deformity
strain
flawed feature
tsim: Frommer (02 Oct 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fe'ranvi DU dual / dual numbers
pxe·fe'ranvi TRI trial / trial number
ay·fe'ranvi PL plural
fì·fe'ranvi DEM these {noun} (singular)
fay·fe'ranvi DEM PL these {noun plural}
tsa·fe'ranvi DEM that {noun} (singular)
tsay·fe'ranvi DEM PL those {noun] (plural)