fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìyo' (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈjoʔ
'ìnglìsì: perfection
tsim: Frommer (09. Januar 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìyo' DU dual / dual numbers
pxe·sìyo' TRI trial / trial number
ay·sìyo' PL plural
fì·tìyo' DEM these {noun} (singular)
fay·sìyo' DEM PL these {noun plural}
tsa·tìyo' DEM that {noun} (singular)
tsay·sìyo' DEM PL those {noun] (plural)