fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsnaytx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈsnajtʼ
'ìnglìsì: loss
tsim: Frommer (25.05.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsnaytx DU dual / dual numbers
pxe·sìsnaytx TRI trial / trial number
ay·sìsnaytx PL plural
fì·tìsnaytx DEM these {noun} (singular)
fay·sìsnaytx DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsnaytx DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsnaytx DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

snaytu loser
snaytx lose (game, fight)
yora'tu winner
tìyora' victory
a win
yora' win (game, fight)