fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

yora'tu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): jo.ˈɾaʔ.tu
'ìnglìsì: winner
tsim: Frommer (31.12.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·yora'tu DU dual / dual numbers
pxe·yora'tu TRI trial / trial number
ay·yora'tu PL plural
fì·yora'tu DEM these {noun} (singular)
fay·yora'tu DEM PL these {noun plural}
tsa·yora'tu DEM that {noun} (singular)
tsay·yora'tu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

snaytu loser
snaytx lose (game, fight)
tìsnaytx loss
tìyora' victory
a win
yora' win (game, fight)