fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

snaytu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsnaj.tu
'ìnglìsì: loser
tsim: Frommer (31.12.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·snaytu DU dual / dual numbers
pxe·snaytu TRI trial / trial number
ay·snaytu PL plural
fì·snaytu DEM these {noun} (singular)
fay·snaytu DEM PL these {noun plural}
tsa·snaytu DEM that {noun} (singular)
tsay·snaytu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

snaytx lose (game, fight)
tìsnaytx loss
yora'tu winner
tìyora' victory
a win
yora' win (game, fight)