fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nrra (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈnrˌ.a
'ìnglìsì: pride
feeling of pride
aysna'o: emotions
tsim: Frommer (19 Jul 2012)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·nrra DU dual / dual numbers
pxe·nrra TRI trial / trial number
ay·nrra PL plural
fì·nrra DEM these {noun} (singular)
fay·nrra DEM PL these {noun plural}
tsa·nrra DEM that {noun} (singular)
tsay·nrra DEM PL those {noun] (plural)