fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sekrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsɛ.krˌplumps/7342436a-3b20-42f4-9736-abacc3553335.mp3
'ìnglìsì: present
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (29. März 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sekrr DU dual / dual numbers
pxe·sekrr TRI trial / trial number
ay·sekrr PL plural
fì·sekrr DEM these {noun} (singular)
fay·sekrr DEM PL these {noun plural}
tsa·sekrr DEM that {noun} (singular)
tsay·sekrr DEM PL those {noun] (plural)