fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

semkä (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sɛm.ˈkæ
'ìnglìsì: bridge
tsim: naviteri.org (06 Jun 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·semkä DU dual / dual numbers
pxe·semkä TRI trial / trial number
ay·semkä PL plural
fì·semkä DEM these {noun} (singular)
fay·semkä DEM PL these {noun plural}
tsa·semkä DEM that {noun} (singular)
tsay·semkä DEM PL those {noun] (plural)