fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

lì'fya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈlɪʔ.fja
'ìnglìsì: language
aysna'o: linguistics / language
tsim: Taronyu's dictionary

hemlì'uviyä sìkenong

me·lì'fya DU dual / dual numbers
pxe·lì'fya TRI trial / trial number
ay·lì'fya PL plural
fì·lì'fya DEM these {noun} (singular)
fay·lì'fya DEM PL these {noun plural}
tsa·lì'fya DEM that {noun} (singular)
tsay·lì'fya DEM PL those {noun] (plural)