fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

payìva (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaj.ɪ.va
'ìnglìsì: drop of water
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fayìva DU dual / dual numbers
pxe·fayìva TRI trial / trial number
ay·fayìva PL plural
fì·payìva DEM these {noun} (singular)
fay·fayìva DEM PL these {noun plural}
tsa·payìva DEM that {noun} (singular)
tsay·fayìva DEM PL those {noun] (plural)