fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

paymaut (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpaj.ma.ut 
'ìnglìsì: fountain tree
aysna'o: flora
tsim: naviteri.org (31 dec 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·faymaut DU dual / dual numbers
pxe·faymaut TRI trial / trial number
ay·faymaut PL plural
fì·paymaut DEM these {noun} (singular)
fay·faymaut DEM PL these {noun plural}
tsa·paymaut DEM that {noun} (singular)
tsay·faymaut DEM PL those {noun] (plural)