fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

hermeyp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): hɛɾ.ˈmɛjp
'ìnglìsì: snow flurry
aysna'o: weather
tsim: Frommer (01.04.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hermeyp DU dual / dual numbers
pxe·hermeyp TRI trial / trial number
ay·hermeyp PL plural
fì·hermeyp DEM these {noun} (singular)
fay·hermeyp DEM PL these {noun plural}
tsa·hermeyp DEM that {noun} (singular)
tsay·hermeyp DEM PL those {noun] (plural)