fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìronsrel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈɾon.sɾɛl
'ìnglìsì: imagination
tsim: Frommer (20.2.2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìronsrel DU dual / dual numbers
pxe·sìronsrel TRI trial / trial number
ay·sìronsrel PL plural
fì·tìronsrel DEM these {noun} (singular)
fay·sìronsrel DEM PL these {noun plural}
tsa·tìronsrel DEM that {noun} (singular)
tsay·sìronsrel DEM PL those {noun] (plural)