fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìsay (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈsaj
'ìnglìsì: loyalty
tsim: naviteri.org (31 Dec 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìsay DU dual / dual numbers
pxe·sìsay TRI trial / trial number
ay·sìsay PL plural
fì·tìsay DEM these {noun} (singular)
fay·sìsay DEM PL these {noun plural}
tsa·tìsay DEM that {noun} (singular)
tsay·sìsay DEM PL those {noun] (plural)