fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fkio (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈfki.o
'ìnglìsì: tetrapteron
(flamingo-like Pandoran animal)
aysna'o: fauna
tsim: Frommers Blog (26. Aug 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fkio DU dual / dual numbers
pxe·fkio TRI trial / trial number
ay·fkio PL plural
fì·fkio DEM these {noun} (singular)
fay·fkio DEM PL these {noun plural}
tsa·fkio DEM that {noun} (singular)
tsay·fkio DEM PL those {noun] (plural)