fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

fkip (adposition)

lì'upam (IPA): fkip
'ìnglìsì: up among
aysna'o: places / place descriptions
tsim: Taronyu's Dictionary 9.58 < Frommer