fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

muntxatu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): mun.ˈtʼa.tu
'ìnglìsì: spouse
aysna'o: family / kinship relations sociology
tsim: Frommers Blog (16. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·muntxatu DU dual / dual numbers
pxe·muntxatu TRI trial / trial number
ay·muntxatu PL plural
fì·muntxatu DEM these {noun} (singular)
fay·muntxatu DEM PL these {noun plural}
tsa·muntxatu DEM that {noun} (singular)
tsay·muntxatu DEM PL those {noun] (plural)