fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngopyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈŋop.ju
'ìnglìsì: creator
tsim: Frommer (3. Juli 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngopyu DU dual / dual numbers
pxe·ngopyu TRI trial / trial number
ay·ngopyu PL plural
fì·ngopyu DEM these {noun} (singular)
fay·ngopyu DEM PL these {noun plural}
tsa·ngopyu DEM that {noun} (singular)
tsay·ngopyu DEM PL those {noun] (plural)