fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

ngrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ŋrˌ
'ìnglìsì: root
aysna'o: flora
tsim: Frommer (19. Feb 2010)
wiki.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ngrr DU dual / dual numbers
pxe·ngrr TRI trial / trial number
ay·ngrr PL plural
fì·ngrr DEM these {noun} (singular)
fay·ngrr DEM PL these {noun plural}
tsa·ngrr DEM that {noun} (singular)
tsay·ngrr DEM PL those {noun] (plural)