fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pum (personal pronouns)

lì'upam (IPA): pum
'ìnglìsì: one
placeholder pronoun referring to a previously mentioned noun or pronoun
tsim: Frommer (24. Juni 2010)
naviteri.org

sìkenong