fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

puktsyìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpuk.͡tsjɪp
'ìnglìsì: pamphlet
booklet
aysna'o: loan words
tsim: Frommers Blog (11. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·fuktsyìp DU dual / dual numbers
pxe·fuktsyìp TRI trial / trial number
ay·fuktsyìp PL plural
fì·puktsyìp DEM these {noun} (singular)
fay·fuktsyìp DEM PL these {noun plural}
tsa·puktsyìp DEM that {noun} (singular)
tsay·fuktsyìp DEM PL those {noun] (plural)