fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkangkem (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkaŋ.kɛm
'ìnglìsì: work
tsim: forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkangkem DU dual / dual numbers
pxe·sìkangkem TRI trial / trial number
ay·sìkangkem PL plural
fì·tìkangkem DEM these {noun} (singular)
fay·sìkangkem DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkangkem DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkangkem DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

tìkangkem si work
tìkangkemvi project
piece of work