fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

sempu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsɛm.pu
'ìnglìsì: daddy
dad
aysna'o: family / kinship relations
tsim: en.wiktionary.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sempu DU dual / dual numbers
pxe·sempu TRI trial / trial number
ay·sempu PL plural
fì·sempu DEM these {noun} (singular)
fay·sempu DEM PL these {noun plural}
tsa·sempu DEM that {noun} (singular)
tsay·sempu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

sempul father