fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

rusey (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾu.ˈsɛj
'ìnglìsì: living thing
the living
tsim: Frommer (14. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·rusey DU dual / dual numbers
pxe·rusey TRI trial / trial number
ay·rusey PL plural
fì·rusey DEM these {noun} (singular)
fay·rusey DEM PL these {noun plural}
tsa·rusey DEM that {noun} (singular)
tsay·rusey DEM PL those {noun] (plural)