fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

klltseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈklˌ.͡tsɛŋ plumps/bff4c4d1-2c2d-4ec9-832a-9a7addd9cd35.mp3
'ìnglìsì: position
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hlltseng DU dual / dual numbers
pxe·hlltseng TRI trial / trial number
ay·hlltseng PL plural
fì·klltseng DEM these {noun} (singular)
fay·hlltseng DEM PL these {noun plural}
tsa·klltseng DEM that {noun} (singular)
tsay·hlltseng DEM PL those {noun] (plural)