fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kllte (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈklˌ.tɛ
'ìnglìsì: ground
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·hllte DU dual / dual numbers
pxe·hllte TRI trial / trial number
ay·hllte PL plural
fì·kllte DEM these {noun} (singular)
fay·hllte DEM PL these {noun plural}
tsa·kllte DEM that {noun} (singular)
tsay·hllte DEM PL those {noun] (plural)