fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kemlì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛm.lɪ.ʔu
'ìnglìsì: verb
aysna'o: linguistics / language
tsim: Frommer (3. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hemlì'u DU dual / dual numbers
pxe·hemlì'u TRI trial / trial number
ay·hemlì'u PL plural
fì·kemlì'u DEM these {noun} (singular)
fay·hemlì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·kemlì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·hemlì'u DEM PL those {noun] (plural)