fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kemlì'uvi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi
'ìnglìsì: infix
aysna'o: linguistics / language
tsim: Frommers Blog (17. Juli 2010)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·hemlì'uvi DU dual / dual numbers
pxe·hemlì'uvi TRI trial / trial number
ay·hemlì'uvi PL plural
fì·kemlì'uvi DEM these {noun} (singular)
fay·hemlì'uvi DEM PL these {noun plural}
tsa·kemlì'uvi DEM that {noun} (singular)
tsay·hemlì'uvi DEM PL those {noun] (plural)