fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtxula (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈtʼu.la
'ìnglìsì: construction
constructed thing
tsim: Frommer (28. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtxula DU dual / dual numbers
pxe·sìtxula TRI trial / trial number
ay·sìtxula PL plural
fì·tìtxula DEM these {noun} (singular)
fay·sìtxula DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtxula DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtxula DEM PL those {noun] (plural)