fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtxukxefu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.tʼu.ˈkʼɛfu 
'ìnglìsì: care
concern
tsim: naviteri.org (15 Dec 2022)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtxukxefu DU dual / dual numbers
pxe·sìtxukxefu TRI trial / trial number
ay·sìtxukxefu PL plural
fì·tìtxukxefu DEM these {noun} (singular)
fay·sìtxukxefu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtxukxefu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtxukxefu DEM PL those {noun] (plural)