fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

mokri (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈmok.ɾi
'ìnglìsì: voice
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·mokri DU dual / dual numbers
pxe·mokri TRI trial / trial number
ay·mokri PL plural
fì·mokri DEM these {noun} (singular)
fay·mokri DEM PL these {noun plural}
tsa·mokri DEM that {noun} (singular)
tsay·mokri DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong