fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

uran (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈu.ɾan
'ìnglìsì: boat
tsim: Frommer (24.07. 2011)
naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·uran DU dual / dual numbers
pxe·uran TRI trial / trial number
ay·uran PL plural
fì·uran DEM these {noun} (singular)
fay·uran DEM PL these {noun plural}
tsa·uran DEM that {noun} (singular)
tsay·uran DEM PL those {noun] (plural)