fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

syuvekel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈsju.vɛ.kɛl
'ìnglìsì: famine
tsim: naviteri.org (30 Apr 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·syuvekel DU dual / dual numbers
pxe·syuvekel TRI trial / trial number
ay·syuvekel PL plural
fì·syuvekel DEM these {noun} (singular)
fay·syuvekel DEM PL these {noun plural}
tsa·syuvekel DEM that {noun} (singular)
tsay·syuvekel DEM PL those {noun] (plural)