fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pamtseo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈpam.͡tsɛ.o
'ìnglìsì: music
aysna'o: music / instruments
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·famtseo DU dual / dual numbers
pxe·famtseo TRI trial / trial number
ay·famtseo PL plural
fì·pamtseo DEM these {noun} (singular)
fay·famtseo DEM PL these {noun plural}
tsa·pamtseo DEM that {noun} (singular)
tsay·famtseo DEM PL those {noun] (plural)