fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

pamrel (substantive (noun))

lì'upam (IPA): pam.ˈɾɛl
'ìnglìsì: writing
something written
tsim: forum.learnnavi.org (16 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·famrel DU dual / dual numbers
pxe·famrel TRI trial / trial number
ay·famrel PL plural
fì·pamrel DEM these {noun} (singular)
fay·famrel DEM PL these {noun plural}
tsa·pamrel DEM that {noun} (singular)
tsay·famrel DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong