fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säfrrfen (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈfrˌ.fɛn 
'ìnglìsì: a visit
tsim: forum.learnnavi.org (18 Nov 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säfrrfen DU dual / dual numbers
pxe·säfrrfen TRI trial / trial number
ay·säfrrfen PL plural
fì·säfrrfen DEM these {noun} (singular)
fay·säfrrfen DEM PL these {noun plural}
tsa·säfrrfen DEM that {noun} (singular)
tsay·säfrrfen DEM PL those {noun] (plural)