fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säfrìp (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈfɾɪp 
'ìnglìsì: a bite
tsim: naviteri.org (6 April 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säfrìp DU dual / dual numbers
pxe·säfrìp TRI trial / trial number
ay·säfrìp PL plural
fì·säfrìp DEM these {noun} (singular)
fay·säfrìp DEM PL these {noun plural}
tsa·säfrìp DEM that {noun} (singular)
tsay·säfrìp DEM PL those {noun] (plural)