fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säfmong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈfmoŋ
'ìnglìsì: theft (particular instance)
tsim: naviteri.org (30 Sept 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säfmong DU dual / dual numbers
pxe·säfmong TRI trial / trial number
ay·säfmong PL plural
fì·säfmong DEM these {noun} (singular)
fay·säfmong DEM PL these {noun plural}
tsa·säfmong DEM that {noun} (singular)
tsay·säfmong DEM PL those {noun] (plural)