fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

säfmi (substantive (noun))

lì'upam (IPA): sæ.ˈfmi
'ìnglìsì: attempt, the
tsim: naviteri.org (31 Mar 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·säfmi DU dual / dual numbers
pxe·säfmi TRI trial / trial number
ay·säfmi PL plural
fì·säfmi DEM these {noun} (singular)
fay·säfmi DEM PL these {noun plural}
tsa·säfmi DEM that {noun} (singular)
tsay·säfmi DEM PL those {noun] (plural)