fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tunutu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈtu.nu.tu 
'ìnglìsì: object of desire
crush
aysna'o: persons / description of persons, people
tsim: naviteri.org (30 Apr 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sunutu DU dual / dual numbers
pxe·sunutu TRI trial / trial number
ay·sunutu PL plural
fì·tunutu DEM these {noun} (singular)
fay·sunutu DEM PL these {noun plural}
tsa·tunutu DEM that {noun} (singular)
tsay·sunutu DEM PL those {noun] (plural)