fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtunu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈtu.nu 
'ìnglìsì: romance
tsim: naviteri.org (30 Apr 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtunu DU dual / dual numbers
pxe·sìtunu TRI trial / trial number
ay·sìtunu PL plural
fì·tìtunu DEM these {noun} (singular)
fay·sìtunu DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtunu DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtunu DEM PL those {noun] (plural)