fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìtokat (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈto.kat 
'ìnglìsì: guilt
tsim: naviteri.org (30 Sep 2023)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìtokat DU dual / dual numbers
pxe·sìtokat TRI trial / trial number
ay·sìtokat PL plural
fì·tìtokat DEM these {noun} (singular)
fay·sìtokat DEM PL these {noun plural}
tsa·tìtokat DEM that {noun} (singular)
tsay·sìtokat DEM PL those {noun] (plural)