fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkezin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkɛ.zin 
'ìnglìsì: something in an untangled state
untanglement
solution
tsim: naviteri.org (30 Apr 2021)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkezin DU dual / dual numbers
pxe·sìkezin TRI trial / trial number
ay·sìkezin PL plural
fì·tìkezin DEM these {noun} (singular)
fay·sìkezin DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkezin DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkezin DEM PL those {noun] (plural)