fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìketeng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈkɛ.tɛŋ
'ìnglìsì: difference
tsim: Frommer (22. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìketeng DU dual / dual numbers
pxe·sìketeng TRI trial / trial number
ay·sìketeng PL plural
fì·tìketeng DEM these {noun} (singular)
fay·sìketeng DEM PL these {noun plural}
tsa·tìketeng DEM that {noun} (singular)
tsay·sìketeng DEM PL those {noun] (plural)